Vår vision är att vara den mest hållbara aktören inom vår industri och vi vill inspirera andra till samma höga målsättning. Redan idag har VIVA Wine Group 30% längre CO2-avtryck än branschens genomsnitt. Alla våra aktiviteter har klimatpåverkan och vi mäter kontinuerligt vår prestanda.

 

Vi vill;

– vara en bra förebild

– minimera negativ miljöpåverkan

– säkra goda arbetsvillkor

– bedriva affärer på ett korrekt sätt

– måna om ett ansvarsfullt brukande av alkohol

Inte bara därför att hållbarhet är rätt och viktigt, utan därför att vi är övertygade om att omsorg om miljö och människor också gynnar affärerna. Samtidigt är vi medvetna om områdets komplexitet, är ödmjuka inför uppgiften och vi arbetar oss stegvis framåt med god ekonomi som grund. Läs gärna mer i vår senaste hållbarhetsrapport Viva Wine Group Hållbarhetsrapport 2022

Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ!

En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas! Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans.

Tillsammans bidrar vi till att minska branschens klimatavtryck i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi rapporterar in vår verksamhets klimatpåverkan i det verktyg som branschen tagit fram. Dryckesbranschens Klimatinitiativs gemensamma mål till 2030 är:

1. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
2. 100% resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar
3. 100% förnybar el och energi i den egna verksamheten samt en ökande andel i hela leverantörskedjan
4. En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

För att göra hållbarhet till en naturlig del diskuterar vi regelbundet utmaningar och möjliga förbättringar både i vår egen verksamhet såväl som med affärspartners och andra intressenter. Särskilt viktigt är utbytet med våra vinproducenter som många gånger har ambitiösa miljöförbättrande och socialt utvecklande projekt.

Internt försöker vi på olika sätt att ”walk the talk”. Vi tror på mångfald och är måna om att alla ska trivas. Vi prioriterar miljö- och etiskt märkta produkter och tjänster till kontoret, har grön el, försöker begränsa vår resursförbrukning och återvinner så långt det är möjligt.

Vi är aktiva medlemmar i branschorganisationen Sprit- och vinleverantörers förening, SVL, och följer deras riktlinjer för marknadsföring av alkoholdrycker och för god affärssed. Genom SVL stöttar vi initiativen Drinkwiseoch Prata om Alkoholsom verkar för ett hälsosamt förhållande till alkohol och för att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Klimpatpåverkan

För att minska vår verksamhets klimatpåverkan arbetar vi sedan flera år mycket aktivt med att optimera logistiken på ett hållbart sätt, och prioriterar tåg- och båttransporter där det går. Vi uppmuntrar och stödjer gärna miljöförbättrande initiativ hos våra affärspartners och letar efter hållbara innovationer och lösningar som gynnar oss och andra.

Vi klimatkompenserar våra transporter till 100% genom att investera i utbyggnad av solceller i Sydafrika. På så vis kan våra samarbetspartners skifta smutsig energi, som i Sydafrika i huvudsak kommer från kol, mot ren och förnyelsebar solenergi.

BSCI

Som leverantörer till Systembolaget följer vi självklart riktlinjerna för inköp- och hållbarhetsfrågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative. BSCI är en uppförandekod som främst syftar till att säkra och stärka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, men som också omfattar miljöhänsyn och affärsetik. Den grundas på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och på ILO:s konventioner.

Koden bygger på värderingar och principer som alla berörda parter i leverantörskedjan åtar sig att arbeta efter och sprida vidare, från ”buyer to supplier”. Uppförandekoden innebär i korthet:

– Respekt för rätt till kollektiv förhandling

– Ingen diskriminering

– Rimlig ersättning

– Arbets- och övertid enligt nationell lagstiftning

– Säker och hälsosam arbetsplats

– Inget barnarbete och särskilt skydd för unga arbetare

– Inga osäkra anställningar

– Inget tvångsarbete eller disciplinära åtgärder

– Hänsyn till miljö

– Etiskt affärsuppträdande

Vi stödjer uppförandekodens innehåll fullt ut och arbetar för att säkra villkoren – både i vår egen verksamhet och längs leverantörskedjan. Samtidigt försöker vi hitta vår egen linje i implementeringen och utveckla rutiner som passar i ett entreprenörsdrivet företag som vårt.

I vår strävan att bli mer hållbara, tar vi gärna emot tips och synpunkter från våra intressenter. Välkommen att kontakta oss på info@morningstarbrands.se!

Visselblåsarsystem

På Morningstar Brands är vi angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. I de fall man vill anmäla anonymt erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen ska främst fånga upp allvarliga missförhållanden, där det finns ett allmänintresse av att problemet uppmärksammas. Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt visselblåsarkanalens rutiner. Ärenden utreds av bolagets revisor eller av en oberoende advokat vid risk för jäv. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet vid anmälan av ett ärende, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Vivas nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Rapporteringssidan finns på: lantero.report/viva

Det går också att rapportera via externa kanaler. Arbetsmarknadsdepartementet informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. Mer information finns på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/.